Announcement:

Language:  
SL. NO  Teacher   Name  Designation   Index No  Educational Qualification

 Join The   Current   Date Of   Birth

 

1

 

 রাজেন্দ্র   নাথ সরকার

 

 প্রধান   শিক্ষক

 

   ২৪৯৫৪৫

 এস.এস.সি-৮২/১ম
 এইচ.এস.সি-৮৪/২য়
 বি.এস.সি-৮৭/৩য়
 বি.এড-৯১/উঃ ২য়
 এম.এড-৯২/উঃ ২য়
 এম.এস.সি-২০১৩/৩.২৬(গণিত)
 ১২/১০/০৬
 ২৫/১২/৬৬

 

2

 

 অনল কুমার   মন্ডল

 

 সহ: প্র:   শিক্ষক

 

 ২৯৮৬৩৯

 এস.এস.সি-৮৯/১ম
 এইচ.এস.সি-৯২/২য়
 বি.এস.সি-৯৪/২য়
 এম.এস.এস-০৬/২.৫৮
 বি.এড-২০০০/২য়
 এম.এড-২০১৫/১ম
 ০৭/০৩/৯৬
 ০৫/০২/৭৫

 

3

 আ.স.ম   গোলাম   রব্বানী  সহ: শিক্ষক    ২৪৮৫৪৯  দাখিল-৮০/২য়
 আলিম-৮২/২য়
 ফাজিল-৮৫/২য়
 কামেল-৮৮/২য়
 ০১/১২/৮৮
 ০১/০৯/৬৭

 

4

 

 আনোয়ারা     বেগম

 

 সহ: শিক্ষিকা

 

   ২৯৮৬৩৮

 এস.এস.সি-৮২/২য়
 এইচ.এস.সি-৮৬/২য়
 বি.এ (সম্মান)-৮৯/২য়
 এম.এম.এ-৯০/উঃ ২য় 
 বি.এড/৯৯/উঃ ২য়
 ০৭/০৩/৯৬
 ৩১/০১/৬৬

 

5

 

 অঞ্জনা   সাহা

 

 সহ: শিক্ষিকা

 

   ২৯৮৬৩৭

 এস.এস.সি-৮৪/১ম
 এইচ.এস.সি-৮৬/২য়
 বি.এস.সি-৮৮/২য়
 এম.এ.সি-৯০/উঃ ২য়
  বি.এড-৯৫/উঃ ২য়
 ০৯/০৩/৯৬
 ০১/০১/৭০

 

6

 

 আব্দুল্লাহলে    বাকী

 

 সহ: শিক্ষক

 

 ২৯৮৬৩৬

 এস.এস.সি-৮০/১ম
 এইচ.এস.সি-৮২/২য়
 বি.এস.সি (অনার্স)-৮৬/২য়
 এম.এস.সি-৮৭/৩য়
 বি.এড-৯৩/উঃ ২য়
 এম.এড-৯৪/উঃ ২য়
 ১৬/০৩/৯৬
 ৩১/০১/৬৬

 

7

 

 হর প্রসাদ       ঘরামী

 

 সহ: শিক্ষক

 

  ২৯৮৬৩৫

 এস.এস.সি-৮১/১ম
 এইচ.এস.সি-৮৩/৩য়
 বি.এস.সি-৮৬/২য়
 এম.এস.সি (গণিত)-৮৮/উঃ ২য়
 বি.এড-৯৩/উঃ ২য়
 এম.এড-৯৪/উঃ ২য়
 ২৪/০৩/৯৬
 ১৯/১০/৬৫

 

8

 

 দিলীপ কুমার   সরকার

 

 সহ: শিক্ষক

 

  ৫৪২৮২৫

 এস.এস.সি-৮০/১ম
 এইচ.এস.সি-৮৩/২য়
 বি.এ (অনার্স)-৮৭/৩য়
 এম.এস.এস -৯০/৩য় 
 বি.এড-২০০৩/২য়
 ০১/০৮/৯৮
 ১৭/১১/৬৫

 

9

 

 বরুন কুমার   ধর

 

 সহ: শিক্ষক

 

  ১০০৩৩৪৪

 

 এস.এস.সি-৯২/১ম
 এইচ.এস.সি-৯৪/২য়
 বি.এস.এস-৯৯/২য় (বিশেষ)
 বি.এড-২০০৫/২য়
 আদ্য-২০০০/১ম
 মধ্য-২০০১/২য়
 উপাধি-২০০২/২য়
 এম.এস.এস.-২০১০/২য়(রাষ্ট্রবিজ্ঞান)

 ০১/০৮/০২
 ০১/০১/৭৬

 

10

 

 কৃষ্ণা রাণী   মন্ডল

 

 সহ: শিক্ষিকা

 

  ১০০৩৩৪৫

 এস.এস.সি-৯১/২য়
 এইচ.এস.সি-৯৬/২য়
 বি.এ-২০০০/২য়
 বি.এড-২০০৬/২য়
 ১৯/০৪/০৩
 ০২/০৮/৭৫

 

 

11

 

 

 মোসা: শিরিনা   আকতার

 

 

 সহ: শিক্ষিকা

 

 

  ১০৩৫৮৭৫

 

 এস.এস.সি-৯২/২য়
 এইচ.এস.সি-৯৪/২য়
 বি.এ (সম্মান)-৯৮/২য়
 বি.এড-২০০৬/২য়

 ২১/১১/০৪
 ১৫/০১/৭৫

 

12

 

 অপর্না   সরকার

 

 সহ: শিক্ষিকা

 

  ১০৩৬০১১

 এস.এস.সি-৯৬/১ম
 এইচ.এস.সি-৯৮/২য়
 ¯œাতক-২০০০/২য়
 বি.এড-২০০৫/২য়
 এম.এড-২০১৯/১ম
 শিঃ নিবন্ধন-২০০৫
 আদ্য-২০০১/২য়
 মধ্য-২০০২/১ম
 উপাধি-২০০৩/২য়
 ১৯/০৯/০৬
 ০৯/০৭/৭৯

 

13

 

 তৃষ্ণা সাহা

 

 সহ: শিক্ষিকা

 

 ৫৬১১৮২

 এস.এস.সি-৯৩/১ম
 এইচ.এস.সি-৯৫/২য়
 বি.এ-৯৯/২য়
 বি.এড-২০০৫/২য়
 এম.এ-২০১০/২য় (বাংলা)
 ১৯/০৯/০৬
 ০১/০৬/৭৮

 

14

 

 নিমাই চন্দ্র   সাহা

 

 সহ: শিক্ষক

 

  ২৯৯৮৯৫

 এস.এস.সি-৮৫/১ম
 এইচ.এস.সি-৮৭/২য় 
 বি.এ-৯১/৩য়
 বি.এড-২০০১/২য়
 ১২/১০/০৬
 ১৭/১০/৭০

 

15

 

 মৃত্যুঞ্জয়     মন্ডল

 

 সহ: শিক্ষক

 

   ১০৫৮৪৬০

 এস.এস.সি-৯৩/১ম
 এইচ.এস.সি-৯৬/১ম
 বি.এ (অনার্স)-০১/৩য়
 এম.এ (ইংরেজি)-০৬/
 জি.পি.এ-৩.৪৬১
 বি.এড-১২/১ম
 ১৪/০৭/১০
 ২০/০২/৭৯

 

16

 

 মলি   প্রামানিক

 

 সহ: শিক্ষিকা

 

  ১০৫৮৪৬১

 এস.এস.সি-৯৫/১ম
 এইচ.এস.সি-৯৭/২য়
 বি.এস.সি (সম্মান)-০১/২য়
 এম.এস.সি-০২/২য়
 শিক্ষকনিবন্ধন-৮০০০৬২৩৫/০৮
 ৫০.০০
 বি.এড-২০১২/১ম
 ১৫/০৭/১০
 ২৪/০৯/৮০

 

17

 

 দীপ্তি রানী

 

 সহ: শিক্ষিকা

 

  ১০৬০৮৩৩

 এস.এস.সি-৯৮/২য়
 এইচ.এস.সি-২০০০/১ম
 বি.এস.সি (অনার্স)-০৩/২য়
 এম.এস.সি (উদ্ভিদবিদ্যা)-০৪/১ম
 বি.এড-০৮/জি.পি.এ-৩.৪৫২
 শিক্ষকনিবন্ধন৮০০০৬২৫৮/০৮-৪৫.০০
  ১৫/০৭/১০
  ০১/০২/৮২

 

18

 

 বিজন কুমার   মাহাতা

 

 সহ: শিক্ষক

 

 ১০৭২০৪৭

 এস.এস.সি-৯৮/১ম
 এইচ.এস.সি-০১/১ম
 বি.এ (সম্মান)-০৫/২য়
 এম.এ-০৬/২য়
 শিক্ষকনিবন্ধন৯০০০৭০৫০/০৯-৫২.৫০
 বি.এড-২০১৪/১ম
 ০১/১২/১০
 ০১/০১/৮১

 

19

 

 স্বপন কুমার   মন্ডল

 

 সহ: শিক্ষক

 

 ১১৪০৮৩১

 এস.এস.সি-০১/৩.৮৮
 এইচ.এস.সি-০৪/২.৭০
 বি.এ (সম্মান)-০৮/২য়
 এম.এ (ইংরেজী)-০৯/২য়
 শিক্ষকনিবন্ধন ১০০০০০৮৫৬০/১০
 ৫৫% বি এড-২০২০/১ম
 ১৯/০৮/১৩
 ১৫/০৪/৮৫

 

20

 

 মনিকা রানী  পাল

 

 সহ : শিক্ষক

 

 ১০১৩৩৯৭৫৭

 এস.এস.সি-০১/৪.০০
 এইচ.এস.সি-০৩/৩.১০
 বি.এস.সি (সম্মান)-০৭/১ম
 এম.এস.সি-০৮/১ম
 বি.এড-১৭/জি.পি.এ-৩.৫৯
 শিক্ষকনিবন্ধনও রোল: ৩২২১৭৩৮০
 ২০১০/৪৭.০০
 ১২/০১/১৪
 ১০/১০/৮৬

 

21

 

 সাথী ঘোষ

 

 সহ: শিক্ষক

 

 ১১৪০৮৩২

 এস.এস.সি-০১/৩.৩৮
 এইচ.এস.সি-০৩/৩.২০
 বি.এঅনার্স (বাংলা)-০৭/২য়
 এম.এ (বাংলা)-০৮/২য়
 বি.এড-২০১৮/ সিজিপিএ-৩.৬৩
 শিক্ষকনিবন্ধন ও রোল: ৩০১২০৯৩৮
 ২০১২-৫৩.০০
 ১২/০১/১৪
 ৩১/১২/৮৫

 

22

 

 সুবর্ণা   সরকার

 

 সহ: শিক্ষিকা

 

  ১১০৭০৫২

 এস.এস.সি-০১/৩.২৫
 এইচ.এস.সি-০৪/৩.২০
 বি.এস.সি (সম্মান)-০৮/১ম
 এম.এস.সি (গণিত)-০৯/১ম
 বি.এড-২০১৬/১ম
 শিক্ষকনিবন্ধন-
 ৩২১২১৮৯২/২০১১ - ৪৫.০০
 ২৬/০১/২০১৪
 ৩১/০১/৮৬

 

23

 

 সামরোজ   জাহান

 

 সহ: শিক্ষক

 

  ১১৪০৮৩৩

এস.এস.সি-৯৯/১ম
 এইচ.এস.সি-০১/২য়
 বি.এস.সি (সম্মান)-০৫/২য়
 এম.এ-০৬/২য়
 শিক্ষক   নিবন্ধন-৩০১২১৬৪৪/২০১১-৪০.৫০
 বি.এড-২০১৬/১ম
 ২৬/০১/১৪
 ৩১/১২/৮২

 

24

 

অনন্ত কুমার    বর্মন

 

 সহ: শিক্ষক

 

  ৫৬৮১৮৯৬৯

 এস.এস.সি-২০০১/২য়
 এইচ.এস.সি-২০০৬/৪.১২
 বি.বি.এ-২০১০/৩.৫৮
 এম.বি.এ-২০১৩/৩.০৪
 বি.পি.এড-২০১৮/২য়
 শিক্ষকনিবন্ধন-
 ৩১১৪৫৯৮০/২০১৪ - ৫৪.০০
 ২৮/০২/১৬
 ০৭/০৯/৮৩

 

25

 

 লাবনী সরকার

 

 সহ: শিক্ষিকা

 

 

 এম.এ

 ০৫/০৩/২২
 ১৪/০৮/৮৯

 

26

 

 পপি রানী   সরকার

 

 সহ: শিক্ষিকা

 

 

 এম.এ

 ০৫/০৩/২২
 ২৬/০৫/১৯৮৮
27  তপু প্রামানিক  সহ: শিক্ষক     স্নাতক  ০৪/০৩/২০২২
 ১৫/০৬/২০০২